De huisartsen van Haasdonk werken, in een geest van wederzijds vertrouwen, samen in een netwerk in de overtuiging dat dit een meerwaarde betekent zowel voor patiënten als voor artsen.

[ Klik hier op de folder te downloaden ]

Uw huisarts blijft uw huisarts

 • Een huisartsennetwerk is een samenwerkingsverband waarbij de deelnemende artsen in hun eigen praktijk blijven werken
  - Dr. Van Schoor, Perstraat 1, 9120 Haasdonk
  - Dr. Vercruyssen, Perstraat 32,  9120 Haasdonk
  - Dr. Traen Stephanie, Perstraat 1, 9120 Haasdonk
 • Uw huisarts blijft dus uw huisarts.
 • De samenwerkende huisartsen hebben inzage in het medisch dossier, met inachtname van het beroepsgeheim.  Indien u uitsluitend inzage door uw eigen arts wenst, dient u hem dit te melden.
 • We werken met een gemeenschappelijke website: www.huisartsenhaasdonk.be
 • We gebruiken eenzelfde medisch telesecretariaat.
 • De vrije keuze van arts wordt gerespecteerd, maar bij afwezigheden, bijscholing of ziekte willen we elkaar vervangen. 

Globaal Medisch Dossier (GMD) en GMDplus

U schrijft zich in bij uw huisarts via een GMD, een bundeling van al uw medische gegevens, die uw huisarts kan meegeven bij doorverwijzing.    De jaarlijkse bijdrage voor dit GMD wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds (al dan niet via derdebetaler). 
Wie een GMD heeft, betaalt minder remgeld.  Als uw eigen huisarts afwezig is en u wordt geholpen door de andere huisarts van het netwerk of door de HAIO,  geniet u dezelfde remgeldvermindering.

Indien u een GMD heeft en tussen 45 en 75 jaar oud bent, kan ook een preventiedossier aangemaakt worden, het  GMDplus, dat ook volledig terugbetaald wordt door uw ziekenfonds.

Raadplegingen

De raadplegingen bij de huisartsen van het netwerk gebeuren volgens afspraak om wachttijden te beperken.

De afspraken kunnen gemaakt worden:

 • Via internet op de website:  www.huisartsenhaasdonk.be
  Klik op “maak een afspraak online” bij uw huisarts
  Klik op uw gewenste uur/dag/week
  Vul de gevraagde gegevens in (naam, geboortedatum, telefoon, e-mail)
  Verduidelijk eventueel de reden van de raadpleging
  Druk onderaan op “opslaan”
  U ontvangt een mail ter bevestiging.
 • Telefonisch via uw huisarts:
  Dr. Paul Vercruyssen: 03/775.41.06
  Dr. Werner Van Schoor: 03/755.12.10
  Dr. Stephanie Traen: 03/755.12.10 

Voor een vlot verloop:

 • Kom op tijd, zodat anderen niet onnodig dienen te wachten.
 • Verwittig tijdig indien u de afspraak niet kan nakomen (annuleren kan enkel telefonisch). 
 • Maak één afspraak per persoon.
 • Voor meerdere personen maakt u meerdere afspraken.
 • Gemaakte afspraken kunnen enkel telefonisch geannuleerd worden.
 • Heeft u een dringend probleem, meld dit dan duidelijk.     U krijgt dan voorrang.
 • Uw huisarts staat ook in voor spoedgevallen.  Daardoor kan het gebeuren dat u even moet wachten, ondanks uw afspraak.
 • Bepaalde onderzoeken vergen meer tijd, bv. preoperatieve onderzoeken, medische attesten, verzekeringsaanvragen, e.d..  Het is nuttig hiervoor een afspraak te maken. Vermeld daarbij ook de reden, zodat er voldoende tijd voorzien kan worden.
 • Breng steeds uw elektronische identiteitskaart, ISI+-kaart en een kleefstrookje mee.

Huisbezoeken

 • Een huisbezoek wordt telefonisch aangevraagd via de eigen huisarts (niet mogelijk via de website).
  Dr. Paul Vercruyssen: 03 775.41.06
  Dr. Werner Van Schoor: 03 755.12.10
  Dr. Stephanie Traen: 03/755.12.10
 • Vraag een huisbezoek bij voorkeur aan vóór 10.00 u.
 • Vraag alleen een huisbezoek  als u zelf niet naar de raadpleging kan komen.  De dokter beschikt  in zijn kabinet immers over meer mogelijkheden en het volledige dossier.
 • Gaat het om een hoogdringend probleem, meld dit dan zeer duidelijk bij het telefoneren.  U krijgt dan voorrang.  Indien uw huisarts niet vrij is op dat moment kan zo mogelijk  - indien u dat wenst - een andere arts van het netwerk  u vlugger helpen.

Voorschriften en attesten

 • Om deontologische redenen mag een voorschrift of attest enkel afgeleverd worden als de persoon fysiek aanwezig is in de praktijk.
 • Maak voor onderhoudsmedicatie tijdig een afspraak. 
 • Uw huisarts mag enkel attesten afleveren die volledig stroken met de waarheid.
 • Het invullen van medische attesten, verzekeringsaanvragen, preoperatieve onderzoeken,  e.d. vraagt een medisch onderzoek.  Maak hiervoor een afspraak.

Uw huisarts is afwezig

 • Bij afwezigheid van uw eigen huisarts kan u altijd terecht bij een andere arts van het netwerk.
 • Indien  uw arts op weekdagen niet bereikbaar is ’s avonds na 19.00 u, kan u ook steeds terecht bij de huisarts met wachtdienst via het centraal oproepnummer: 0900 10512.
 • Vanaf vrijdagavond 19.00u tot en met maandag 08.00u, kan u zich wenden tot de wachtpost op het nummer 03/361.0.361

Nuttige Contacten

 • Dr. Paul Vercruyssen
  03 775.41.06
  pv@huisartsenhaasdonk.be
 • Dr. Werner Van Schoor
  03 755.12.10
  wvs@huisartsenhaasdonk.be
 • Dr. Stephanie Traen
  st@huisartsenhaasdonk.be
  03 755.12.10
 • Huisartsenweekwacht
  0900 10512 na 19u (ma-do)
 • Huisartsenwachtpost
  03 361 0 361 weekend (vrij-ma) en feestdagen
 • Apotheek Blindeman
  03 775.85.83
 • Apotheek Van De Vijver
  03 775.57.11
 • Wachtdienst apothekers
  0900 10500
  www.apotheek.be
 • Spoedgevallen
  AZ Nikolaas 03 760.00.00
 • Brandwondencentrum
  03 217.75.95
 • Antigifcentrum
  070 245.245
 • Dringende hulp
  100 of 112

Tenslotte

Een goede organisatie is belangrijk.
Alle suggesties en ideeën zijn welkom!

Dr. Paul Vercruyssen
Dr. Werner Van Schoor
Dr. Stephanie Traen

 

Onze visie

Samenwerken vanuit een visie   De huisartsen van Haasdonk werken, in een geest van wederzijds vertrouwen, samen in een netwerk in de overtuiging dat dit een meerwaarde betekent zowel voor patiën...
‣‣‣ Lees meer...

Aanbod

VOOR WELKE KLACHTEN KAN U BIJ ONS TERECHT?Luchtwegklachten: verkoudheden, astma, COPD, allergieHart- en vaataandoeningen: hartritmestoornissen, vaatlijden, hoge bloeddruk, ...Urinewegaandoeningen: bla...
‣‣‣ Lees meer...

Voorschriften, attesten en formulieren

Voorschriften  Voorschriften worden enkel geschreven tijdens de raadpleging. Voor medicatie die u blijvend neemt, vraagt u de dokter best tijdens de raadpleging voldoende voorschriften.Opgelet...
‣‣‣ Lees meer...

Globaal Medisch Dossier

Uw Globaal Medisch Dossier (GMD) Het Globaal Medisch Dossier is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt. Dit dossier bevat: gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis sociale en administ...
‣‣‣ Lees meer...

Belmomenten

De mogelijkheid tot telefonisch overleg met uw huisarts blijft bestaan.  Uw huisartsen hebben een belmoment gekozen.  Op dit belmoment heeft u de huisarts zelf aan de lijn en kan u het resul...
‣‣‣ Lees meer...

Nieuws

GSM nummer Dr. Stephanie Traen is sinds begin juli niet meer bereikbaar op het gsmnummer. U kan haar bereiken via de vaste lijn op het nummer 03/755.12.10. GDPR Vanaf 25 mei 2018 werd er een nieuwe w...
‣‣‣ Lees meer...

Vakantieregeling

Op de onderstaande data is uw huisarts met vakantie. Uw vertrouwde huisarts wordt dan vervangen door de collega's van het netwerk. Dr. Werner Van Schoor: Vrijdag 13 juli 2018 in de namiddagMaandag 30...
‣‣‣ Lees meer...